Spørgsmål & Svar om Aktivkollegiet i Boserup


Hvornår startede Aktivkollegiet i Boserup?

Aktivkollegiet i Boserup etableredes i 2016.

Hvordan er økonomien organiseret?

Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer borgere på stedet, og fra husleje. Grundtaksten for socialpædagogisk støtte er i 2018 pr. måned: 8.600 kr. Timepris for yderligere socialpædagogiske ydelser er 380 kr.

Der udarbejdes en kontrakt mellem den henvisende kommune og botilbuddet.

Aktivkollegiet i Boserup drives af en non-profit forening. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i foreningen.

Aktivkollegiets regnskaber revideres af statsautoriseret revisor SR Revision i Køge.

Hvordan bruges pengene på Aktivkollegiet?

Det er lederen i samråd med medarbejderne, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af kollegiet står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder (de henvisende kommuner) i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Hvordan er Aktivkollegiet organiseret rent juridisk?

Aktivkollegiet er en selvejende forening, med cvr nr 38191624.

Bestyrelsen består af fem medlemmer som afholder fire bestyrelsesmøder årligt.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor.

Botilbuddets leder er Ole Tarp.

Hvem bor på Aktivkollegiet i Boserup?

Beboerne består af unge mellem 16 og 28 år som kan være psykisk skrøbelige, lider af angst og depressioner, og derfor har brug for et stabilt miljø til at støtte op omkring dem.

Hvordan er Skolerne i Boserup organiseret?

Hver af institutionerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget formål, med egne budgetter og reviderede regnskaber, med egen leder og hver sit tilsyn fra de godkendende myndigheder.

Lederne på stedet afholder regelmæssige koordinerende stedledelsesmøder om driften på stedet.

Hvad er interessefællesskabet Tvind?

Aktivkollegiet i Boserup er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele viden og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.

Institutionerne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom skolernes “Olympiade”- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne i Juelsminde, hvor alle medvirkende skoler optræder, Efterårskoncert – hvor hver skole optræder med poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement.

Det handler ikke kun om uddannelse men også om dannelse.

Hvad er fordelen ved at være en del af interessefællesskabet Tvind?

Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.

Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og bo- og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene/ de unge.

Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.

Er Aktivkollegiet i Boserup og de øvrige institutioner på Boserup selvstændige?

Institutionerne er selvstændige enheder uden ejer, så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af institutionerne efter formålet og de godkendte budgetter.

Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.

Ejer Aktivkollegiet i Boserup selv sine bygninger?

De forskellige skoler og private sociale tilbud på Boserup, inklusive Roskilde Friskole, lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som især udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.

Lejekontrakterne, som hver institution har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.

Hvad sker der ellers på Boserup?

Boserup virker i øvrigt som et kulturelt center. Vi afholder kulturdage og loppemarked med musik-optræden, julemarked for naboer, forældre og venner, pædagogiske dage for sagsbehandlere og andre interesserede.

Vi viser årets skuespil for andre institutioner i byen. Derudover samarbejder vi med lokale erhvervsdrivende og handlende om praktikjobs til eleverne. Også det lokale foreningsliv bruger stedet til foredrag, udstillinger eller orienteringsløb, cykelløb mm.

Hver sommer holder vi en sommerlejr for skolens børn og for andre børn der har brug for at komme på sommerlejr. Vi har et samarbejde med Avnstrup flygtningecenter og andre flygtningecentre om at modtage 30 børn hver sommer.

På stedet findes desuden en permanent udstilling + salg af skulpturer af en række kunstnere fra Zimbabwe.